Articles | Volume 14, issue 7
https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021
Model experiment description paper
 | 
21 Jul 2021
Model experiment description paper |  | 21 Jul 2021

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design

Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu

Download

Interactive discussion

Status: closed

Comment types: AC – author | RC – referee | CC – community | EC – editor | CEC – chief editor | : Report abuse
  • RC1: 'Review of Xue et al. "Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): Organization and Experimental design"', Rene Orth, 18 Feb 2021
    • AC1: 'Reply on RC1', Yongkang Xue, 06 May 2021
  • RC2: 'Comment on gmd-2020-329', Anonymous Referee #2, 11 Mar 2021
    • AC2: 'Reply on RC2', Yongkang Xue, 06 May 2021

Peer review completion

AR: Author's response | RR: Referee report | ED: Editor decision | EF: Editorial file upload
AR by Yongkang Xue on behalf of the Authors (11 May 2021)  Author's response   Author's tracked changes   Manuscript 
ED: Referee Nomination & Report Request started (13 May 2021) by Paul Ullrich
RR by Rene Orth (28 May 2021)
RR by Anonymous Referee #2 (28 May 2021)
ED: Publish subject to minor revisions (review by editor) (28 May 2021) by Paul Ullrich
AR by Yongkang Xue on behalf of the Authors (07 Jun 2021)  Author's response   Author's tracked changes   Manuscript 
ED: Publish as is (15 Jun 2021) by Paul Ullrich
AR by Yongkang Xue on behalf of the Authors (21 Jun 2021)
Download
Short summary
The subseasonal prediction of extreme hydroclimate events such as droughts/floods has remained stubbornly low for years. This paper presents a new international initiative which, for the first time, introduces spring land surface temperature anomalies over high mountains to improve precipitation prediction through remote effects of land–atmosphere interactions. More than 40 institutions worldwide are participating in this effort. The experimental protocol and preliminary results are presented.