Articles | Volume 14, issue 7
https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021
Model experiment description paper
 | 
21 Jul 2021
Model experiment description paper |  | 21 Jul 2021

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design

Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu

Data sets

LS4P-I evaluation datasets for the paper Organization and Experimental design (Version v1) Y. Xue and I. Diallo https://doi.org/10.5281/zenodo.4383284

Download
Short summary
The subseasonal prediction of extreme hydroclimate events such as droughts/floods has remained stubbornly low for years. This paper presents a new international initiative which, for the first time, introduces spring land surface temperature anomalies over high mountains to improve precipitation prediction through remote effects of land–atmosphere interactions. More than 40 institutions worldwide are participating in this effort. The experimental protocol and preliminary results are presented.