Articles | Volume 13, issue 10
https://doi.org/10.5194/gmd-13-4809-2020
https://doi.org/10.5194/gmd-13-4809-2020
Development and technical paper
 | 
08 Oct 2020
Development and technical paper |  | 08 Oct 2020

Optimizing high-resolution Community Earth System Model on a heterogeneous many-core supercomputing platform

Shaoqing Zhang, Haohuan Fu, Lixin Wu, Yuxuan Li, Hong Wang, Yunhui Zeng, Xiaohui Duan, Wubing Wan, Li Wang, Yuan Zhuang, Hongsong Meng, Kai Xu, Ping Xu, Lin Gan, Zhao Liu, Sihai Wu, Yuhu Chen, Haining Yu, Shupeng Shi, Lanning Wang, Shiming Xu, Wei Xue, Weiguo Liu, Qiang Guo, Jie Zhang, Guanghui Zhu, Yang Tu, Jim Edwards, Allison Baker, Jianlin Yong, Man Yuan, Yangyang Yu, Qiuying Zhang, Zedong Liu, Mingkui Li, Dongning Jia, Guangwen Yang, Zhiqiang Wei, Jingshan Pan, Ping Chang, Gokhan Danabasoglu, Stephen Yeager, Nan Rosenbloom, and Ying Guo

Viewed

Total article views: 4,193 (including HTML, PDF, and XML)
HTML PDF XML Total BibTeX EndNote
2,703 1,421 69 4,193 74 61
  • HTML: 2,703
  • PDF: 1,421
  • XML: 69
  • Total: 4,193
  • BibTeX: 74
  • EndNote: 61
Views and downloads (calculated since 21 Feb 2020)
Cumulative views and downloads (calculated since 21 Feb 2020)

Viewed (geographical distribution)

Total article views: 4,193 (including HTML, PDF, and XML) Thereof 3,774 with geography defined and 419 with unknown origin.
Country # Views %
  • 1
1
 
 
 
 

Cited

Latest update: 19 Feb 2024
Download
Short summary
Science advancement and societal needs require Earth system modelling with higher resolutions that demand tremendous computing power. We successfully scale the 10 km ocean and 25 km atmosphere high-resolution Earth system model to a new leading-edge heterogeneous supercomputer using state-of-the-art optimizing methods, promising the solution of high spatial resolution and time-varying frequency. Corresponding technical breakthroughs are of significance in modelling and HPC design communities.