Articles | Volume 14, issue 10
Geosci. Model Dev., 14, 6113–6133, 2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-6113-2021
Geosci. Model Dev., 14, 6113–6133, 2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-6113-2021
Model evaluation paper
12 Oct 2021
Model evaluation paper | 12 Oct 2021

Effect of horizontal resolution on the simulation of tropical cyclones in the Chinese Academy of Sciences FGOALS-f3 climate system model

Jinxiao Li et al.

Related authors

Measurement report: Structure of the atmospheric boundary layer and its relationship with the land-atmosphere interaction on the Tibetan Plateau
Maoshan Li, Wei Fu, Na Chang, Ming Gong, Pei Xu, Yaoming Ma, Zeyong Hu, Yaoxian Yang, and Fanglin Sun
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-257,https://doi.org/10.5194/acp-2022-257, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
An observational study of the effects of aerosols on diurnal variation of heavy rainfall and associated clouds over Beijing–Tianjin–Hebei
Siyuan Zhou, Jing Yang, Wei-Chyung Wang, Chuanfeng Zhao, Daoyi Gong, and Peijun Shi
Atmos. Chem. Phys., 20, 5211–5229, https://doi.org/10.5194/acp-20-5211-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5211-2020, 2020
Short summary
Anomalous holiday precipitation over southern China
Jiahui Zhang, Dao-Yi Gong, Rui Mao, Jing Yang, Ziyin Zhang, and Yun Qian
Atmos. Chem. Phys., 18, 16775–16791, https://doi.org/10.5194/acp-18-16775-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-16775-2018, 2018
Short summary
GMMIP (v1.0) contribution to CMIP6: Global Monsoons Model Inter-comparison Project
Tianjun Zhou, Andrew G. Turner, James L. Kinter, Bin Wang, Yun Qian, Xiaolong Chen, Bo Wu, Bin Wang, Bo Liu, Liwei Zou, and Bian He
Geosci. Model Dev., 9, 3589–3604, https://doi.org/10.5194/gmd-9-3589-2016,https://doi.org/10.5194/gmd-9-3589-2016, 2016
Short summary

Related subject area

Climate and Earth system modeling
loopUI-0.1: indicators to support needs and practices in 3D geological modelling uncertainty quantification
Guillaume Pirot, Ranee Joshi, Jérémie Giraud, Mark Douglas Lindsay, and Mark Walter Jessell
Geosci. Model Dev., 15, 4689–4708, https://doi.org/10.5194/gmd-15-4689-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-4689-2022, 2022
Short summary
Transient climate simulations of the Holocene (version 1) – experimental design and boundary conditions
Zhiping Tian, Dabang Jiang, Ran Zhang, and Baohuang Su
Geosci. Model Dev., 15, 4469–4487, https://doi.org/10.5194/gmd-15-4469-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-4469-2022, 2022
Short summary
Ocean biogeochemistry in the Canadian Earth System Model version 5.0.3: CanESM5 and CanESM5-CanOE
James R. Christian, Kenneth L. Denman, Hakase Hayashida, Amber M. Holdsworth, Warren G. Lee, Olivier G. J. Riche, Andrew E. Shao, Nadja Steiner, and Neil C. Swart
Geosci. Model Dev., 15, 4393–4424, https://doi.org/10.5194/gmd-15-4393-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-4393-2022, 2022
Short summary
Climate projections over the Great Lakes Region: using two-way coupling of a regional climate model with a 3-D lake model
Pengfei Xue, Xinyu Ye, Jeremy S. Pal, Philip Y. Chu, Miraj B. Kayastha, and Chenfu Huang
Geosci. Model Dev., 15, 4425–4446, https://doi.org/10.5194/gmd-15-4425-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-4425-2022, 2022
Short summary
Formulation of a new explicit tidal scheme in revised LICOM2.0
Jiangbo Jin, Run Guo, Minghua Zhang, Guangqing Zhou, and Qingcun Zeng
Geosci. Model Dev., 15, 4259–4273, https://doi.org/10.5194/gmd-15-4259-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-4259-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Bacmeister, J. T., Wehner, M. F., Neale, R. B., Gettelman, A., Hannay, C., Lauritzen P. H., Caron, J. M., and Truesdale, J. E.: Exploratory high-resolution climate simulations using the Community Atmosphere Model (CAM), J. Climate, 27, 3073–3099, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00387.1, 2014. 
Balaguru, K., Leung, L., R., Van Roekel, L., P., Golaz, J., C., Ullrich, P., A., Caldwell, P., M., Hagos, S., M., Harrop, B., E., and Mametjanov, A.: Characterizing tropical cyclones in the energy exascale earth system model Version 1, J. Adv. Model. Earth Sy., 12, e2019MS002024, https://doi.org/10.1029/2019MS002024, 2020. 
Bao, Q. and He, B.: CAS FGOALS-f3-H model output prepared for CMIP6 HighResMIP highresSST-present, Earth System Grid Federation [data set], https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.3312, 2019a. 
Bao, Q. and He, B.: CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 HighResMIP highresSST-present, Earth System Grid Federation [data set], https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12009, 2019b. 
Bao, Q. and Li, J.: Progress in climate modeling of precipitation over the Tibetan Plateau, Natl. Sci. Rev., 7, 486–487, https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa006, 2020. 
Download
Short summary
The configuration and simulated performance of tropical cyclones (TCs) in FGOALS-f3-L/H will be introduced firstly. The results indicate that the simulated performance of TC activities is improved globally with the increased horizontal resolution especially in TC counts, seasonal cycle, interannual variabilities and intensity aspects. It is worth establishing a high-resolution coupled dynamic prediction system based on FGOALS-f3-H (~ 25 km) to improve the prediction skill of TCs.